8 (nomoro)

Polé Wikipedia

8 (aruwa) ye naseng nomoro. Nomoro ede ri olona nomoro 7 sibawa ri elena nomoro 9.